Drodzy Rodzice!

1. Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia procesu rekrutacyjnego jest wypełnienie karty zgłoszenia oraz wpis dziecka na listę zapisów – karty i lista dostępne są u instruktorów w Pracowni. Kolejność osób na liście jest ważnym, ale nie jedynym kryterium decydującym o przyjęciu dziecka.

2. Liczba wolnych miejsc w każdym roku jest ruchoma – uzależniona od liczby dzieci z klas III, które opuszczają Pracownię. Ogólna liczba dzieci przebywających pod opieką w Pracowni nie może przekroczyć 30 osób.

3. Na listę zapisów obowiązującą na dany rok wpisuje się nie więcej niż 25 osób.

4. Preferencje w rekrutacji mają dzieci z klas I.

5. Z racji na charakter placówki (Pracownia Artystyczno - Edukacyjna) podczas rekrutacji brane są pod uwagę artystyczne predyspozycje i zainteresowania dziecka.

6. Warunkiem decydującym o przyjęciu dziecka do Pracowni jest pozytywne odbycie rozmowy i warsztatów zorganizowanych przez instruktorów.

7. Rodzice wraz z potencjalnym uczestnikiem zajęć zaproszeni zostaną na rozmowę telefonicznie.

 

8. Rodzice dzieci przyjętych do Pracowni Artystyczno-Edukacyjnej na nowy sezon poinformowani będą o tym fakcie mejlowo, najpóźniej do końca czerwca.

10. Nie przewiduje się trybu odwoławczego do procesu rekrutacji do Pracowni Artystycznej. Lista dzieci wybranych przez instruktorów w trakcie procesu jest ostateczną.

9. Udział w procesie rekrutacyjnym jest dobrowolny, w związku z tym przystępując do niego rodzice akceptują wszystkie warunki rekrutacji.

Pracownia Artystyczno-Edukacyjna